1. Христич Т.М. Алгоритми надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря: навчальний посібник / Т.М. Христич. – – 653с
 2. Христич Т.М Хронічне обструктивне захворювання легень: гетерогенність перебігу/ Т.М. Христич, О.І. Федів, А.А Іллюшина [та ін.] // Буковинський медичний вісник – 2012. – №3-4 (52-53). – С.26-32.
 3. Khristich T, Gladka L., Babkina Т. Sonographic examination of haemodynamics in ODD visceral vessels in patients with pancreatitis  / 44st Meeting 2012 European Pancreatic Club,  June 20-23, 2012, Prague/ Czech Republic /Abstractbook. – – P. 23.
 4. Teleki J.M. Quality of life with c hronic pancreatitis: an analysis of results / J.M. Teleki,O. Gontsaryuk, T.M. Khristich, O.J. Olinyk // 44st Meeting 2012 European Pancreatic Club, June 20-23, 2012, Prague/ Czech Republic /Abstractbook. – 2012. – P. 43.
 5. Федів О.І. Пероксидація ліпідів при хронічному панкреатиті за супутньої ішемічної хвороби серця у динаміці лікування / О.І. Федів, Д.О. Гонцарюк, Т.М. Христич [та ін.] // Гастроентерологія. – 2012. – Вип. 46. – С. 198-202.
 6. Христич Т.М. Показники оксидативного, карбонільного стресу, антиоксидантного захисту і дисліпідемії в хворих на хронічний панкреатит залежно віку. / Т.М. Христич // Гастроентерологія. – 2012. – Вип. 46. – С. 202 -205.
 7. Христич Т.М. Коморбідність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби і хронічного панкреатиту: патогенетичні особливості розвитку, профілактика / Т.М.Христич // Новости медицины и фармации. Гастроэнтерология. – 2012. – № 4 (34). – С. 95-101.
 8. Христич Т.Н. Особенности цитокинового статуса и функционирования эндотелия в динамике лечения больных хронической обструктивной болезнью легких с сопутствующим хроническим панкреатитом / Т.Н.Христич, Я.М. Телеки, Д.А. Гонцарюк // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2012. – №7. – С.17-22.
 9. Христич Т.М. Деякі питання клінічного перебігу хронічного легеневого серця / Т.М. Христич, Я.М. Телекі, В.М. Багрій [та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – №1 (18). – С. 26-29.
 10. Христич Т.Н. Карсил Форте в лечении больных хроническим панкреатитом, сочетающимся с ишемической болезнью сердца / Т.Н.Христич // Семейная медицина. – 2013. – №1 (45). – С. 99-105.
 11. Христич Т.М. Активність показників плазмового протеолізу та їх корекція у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом /Т.М. Христич, Я.М.Телекі, О.Ю.Оліник [та ін. ] // Гастроентерологія. – 2013. – №1 (47). – С. 72-74.
 12. Христич Т.М. Патогенетичні особливості розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при хронічному панкреатиті / Христич Т.М. // Сучасна гастроентерологія. №1 (69). – С.129-135.
 13. Христич Т.М. Хронічний панкреатит: що у імені твоєму? / Т.М. Христич. –Чернівці: Книги –ХНІ, 2013. – 328с.
 14. Христич Т.М. Гастроентерологія: психосоматичні аспекти перебігу захворювань шлунково-кишкового тракту в практиці інтерніста та сімейного лікаря: навчально-методичний посібник / Т.М. Христич, Л.С. Бабінець, Д.О. Гонцарюк . – Чернівці, 2013. – 82с.
 15. Христич Т.М. Деякі питання клінічного перебігу хронічного легеневого серця / Т.М. Христич, Я.М. Телекі, В.М. Багрій [та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – №1 (18). – С. 26-29.
 16. Христич Т.Н. Карсил Форте в лечении больных хроническим панкреатитом, сочетающимся с ишемической болезнью сердца / Т.Н.Христич // Семейная медицина. – 2013. – №1 (45). – С. 99-105.
 17. Губергриц Н.Б., Жировая болезнь поджелудочной железы / Н.Б. Губергриц, Т.Н. Христич, О.А. Бондаренко. – Донецк, ООО «Лебедь». – 2013. – 236 с.
 18. Христич Т.М. Активність показників плазмового протеолізу та їх корекція у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом / Т.М. Христич, Я.М. Телекі, О.Ю. Олійник [та ін.] // Гастроентерологія. – 2013. – №1 (47). – С. 72-74.
 19. Телекі Я.М. Патогенетичні механізми розвитку інсулінорезистентності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом / Я.М. Телекі, Т.М. Христич, О.І.Федів [та ін.]// Новости медицины и фармации. – 2013. – №451. – С.38-44.
 20. Христич Т.Н. Коморбидность хронического обструктивного заболевания легких и ишемической болезни сердца: особенности патогенеза и ведения больных (обзор литературы и собственные данные) / Т.Н.Христич, Е.Г.Шестакова, Я.М.Телеки и [др.] // Український терапевтичний журнал. 2013. – №2. – С.101-109.
 21. Телекі Я.М. Індекси циркуляторного опору у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом / Я.М. Телекі, Т.М Христич., Л.Д.Кушнір, О.Ю.Оліник / Коморбідність у клініці внутрішньої медицини: фактори ризику, механізми розвитку та взаємообтяження, особливості фармакотерапії: всеукраїнська науково-практична конференція, 10-11 жовтня 2013 року, м.Чернівці. – Чернівці. – 2013. – С.69-70.
 22. Khrystych Tamara. Famotidine in the treatment of chronic pancreatitis / Т. Khrystych // Pancreatology, 45st Meeting 2013 European Pancreatic Club, June 20-23, 2013  Prague/ Czech Republic /Abstractbook/ – 2012. –P. 536.
 23. Khrystych Tamara. Chronic pancreatitis: psychophysiological features adaptation of the patient / Tamara Khrystych, Dmitriy Gontsaryuk, Larisa Kushnir // Pancreatology,45stMeeting 2013 EuropeanPancreaticClub,  June 20-23, 2013, Prague/ CzechRepublic /Abstractbook/.– – P. 537.
 24. Teleki Jana. Comprehensiveassessmentofqualityoflifeinpatientswithchronicpancreatitisonthebackground of chronic obstructive pulmonary disease / Jana Teleki, Tamara Khrystych, Olexander Fediv, Olga Olinyk, Vladimyr Bagrij // Pancreatology, 45st Meeting 2013 European Pancreatic Club,  June 20-23, 2013, Prague/ Czech Republic /Abstractbook/ – 2013. – P. 537.
 25. Gontsaryuk Dmitriy. Circadian and season features malondialdehyde indicators, reduced glutathione in patients with chronic pancreatitis (CP) / Dmitriy Gontsaryuk, Olexander Fediv, Tamara Khrystych // Pancreatology, 45st Meeting 2013 European Pancreatic Club, June 20-23, 2013, Prague / Czech Republic / Abstractbook / – 2013. – P. 537-538.
 26. Христич Т.Н. Особенности клинического течения хронического обструктивного заболевания легких, хронического легочного сердца у больных с туберкулезом легких / Т.Н. Христич // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2013. – Т.14, №3. – С.387-392.
 27. Христич Т.Н. Хронический холецистит как фактор, участвующий в развитии и прогрессировании хронического панкреатита / Т.Н.Христич // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2013. – Том 14, №2. – С.382-390.
 28. Христич Т.Н. Запор как один из факторов риска дивертикулярной болезни / Т.Н.Христич // Здоров’я України. Гастроентерологія, гепатологія, колопроктологія. – 2013. – №4 (30). – С.32-34.
 29. Христич Т.Н. Роль персистенции хронической воспалительной реакции при хроническом панкреатите в развитии рака поджелудочной железы (обзор литературы и собственные данные) / Т.Н. Христич // Крымський терапевтичний журнал. – 2013. – №2. – С.15-20.
 30. Гонцарюк Д.О. Вплив L-аргініну на показники молекул адгезії судинного ендотелію 1-го типу (SVCAM-1), які формують ендотеліальну дисфункцію у хворих на хронічний панкреатит за комор бідності з ішемічною хворобою серця та синдрому хронічної серцевої недостатності / Д.О. Гонцарюк, Т.М. Христич, О.І. Федів, Я.М. Телекі / Загальнотерапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання: науково-практична конференція з міжнародною участю, 7 листопада 2013року, м. Харків. – Харків, – С.69.
 31. Телеки Я.М. Инсулинорезистентность у больных хроническим панкреатитом в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких / Я.М. Телеки, Т.Н. Христич / Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (тринадцяті Данилевські читання): науково-практична конференція з міжнародною участю, 13-14 березня 2014 року, м. Харків. – Харків, 2014. – С.151.
 32. Христич Т.М. Гастроентерологія: психосоматичні аспекти перебігу захворювань шлунково-кишкового тракту в практиці інтерніста та сімейного лікаря: навчально-методичний посібник / Т.М. Христич, Л.С. Бабінець, Д.О. Гонцарюк. – Чернівці, 2014. – 125с.
 33. Хронічне обструктивне захворювання легень та хронічний панкреатит: клінічно-патогенетичні особливості розвитку поєднаних захворювань та методи медикаментозної корекції / [Т.М. Христич, Я.М. Телекі, О.І. Федів, О.Ю. Оліник]. – Чернівці, 2013. – 232с.
 34. Christich T.N. Chronic pancreatitis: as often does meet its co-disease with gastroenterology? / T.N. Christich // Pancreatology. Abstracts of Combined EPS & IAP Meeying – 2014. – Р.76.
 35. Gontsaryuk D.A. Clinical features comorbid chronic pancreatitis and chronic heart failure / D.A. Gontsaryuk, T.N. Hristich // Abstracts of Combined EPS & IAP Meeying. – 2014. – Р. 103.
 36. Христич Т.Н. О некоторых особенностях коморбидности течения туберкулеза легких и заболеваний органов пищеварения / Т.Н.Христич, Л.Д. Тодорико, Т.И. Ильчишин [и др.] // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2014. – Т.15, №2. – С. 222-226.
 37. Христич Т.М. Ліпідний спектр крові при хронічному панкреатиті за коморбідності з ішемічною хворобою серця: можливості корекції / Т.М. Христич // Гастроентерологія. – 2014. – №3 (53). – С. 56-63.
 38. Христич Т.Н. Неалкогольная жировая болезнь печени: возможности медикаментозной коррекции / Т.Н. Христич // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. – №15 (509). – С.10-12.
 39. Христич Т.Н. Коморбидность хронического панкреатита и ишемической болезни сердца: о возможных механизмах развития и прогрессирования / Т.Н. Христич // Вестник Клуба Панкреатологов. – 2014. – №4(25). – С. 4-9.
 40. Христич Т.Н. Эрозивно-язвенные поражения гастродуоденальной зоны при хроническом панкреатите в сочетании с ишемической болезнью сердца / Т.Н. Христич / Наукові та практичні аспекти хронізації неінфекційних захворювань внутрішніх органів: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 6 листопада 2014р., м. Харків. – Харків, 2014. – С.384.
 41. Телекі Я.М. Роль показників оксидативного стресу у патогенезі хронічного обструктивного захворювання легень із супутнім ураженням підшлункової залози / Я.М. Телекі, Т.М. Христич, О.Ю. Оліник / Наукові та практичні аспекти хронізації неінфекційних захворювань внутрішніх органів: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 6 листопада 2014р., м. Харків. – Харків, 2014. – С. 348.
 42. Филипец Н.Д. Влияние флокалина и дилтиазема на ионорегулирующую функцію почек в условиях гипоксической нефропатии / Н.Д. Филипец, Т.Н. Христич // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2014. – №2 (36). – С.61-66.
 43. Гонцарюк Д.О. Хронічний панкреатит із ішемічною хворобою серця – роль фібринолітичної системи та ендотеліальної дисфункції в перебігу комор бідності /Д.О. Гонцарюк, Т.М. Христич, Я.М. Телекі //Вестник Клуба Панкреатологов. – 2015. – №1(26). – С. 29-33.
 44. Христич Т.Н. Хемомицин® (Азитромицин) в лечении негоспитальных пневмоний в амбулаторно-поликлинической практике / Т.Н. Христич //. Здоров”я України. – 2015. – №7 (356). – С.39-41.
 45. Христич Т.Н. Цирроз печени: особенности клиники, патогенеза, лечения и наблюдения за пациентами / Т. Н. Христич, Д. А. Гонцарюк // Вестник клуба панкреатологов. – 2015. – №3 (28). – С. 73-78.
 46. Телеки Я. М. Влияние лечения на состояние показателей системы антиоксидантной защиты и оксидативного стресса при хронической обструктивной болезни легких в сочетании с хроническим панкреатитом / Я.М. Телеки, Т.Н. Христич, Ю.О. Дудка // Internatiol Scientific Periodical Journal “The Unity Of Science”. – – Vienna, Austria, August. – P. 200-205.
 47. Христич Т.Н. Течение хронического панкреатита при других заболеваниях органов пищеварения / Т.Н. Христич, Д.А. Гонцарюк //Лiк.справа. Врачебное дело. – – № 3-4. – C. 87-94.
 48. Гонцарюк Д.О. Хронічний панкреатит за коморбідності з ішемічною хворобою серця: значення визначення якості життя / Д.О. Гонцарюк, Л.Д. Кушнір, Я.М. Телекі, Т.М. Христич // Internatiol Scientific Periodical Journal “The Unity Of Science”. – 2016. – Vienna, Austria, February. – P. 304-306.
 49. Христич Т. М. Реабілітація: про клінічні ефекти та механізми дії голкореф лексотерапії / Т.М. Христич, Д. О. Гонцарюк, Е. О.Жигульова //Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. –Випуск 8. – С. 368-375.
 50. Гонцарюк Д.А. Хронический панкреатит в сочетании с ожирением, метаболическим синдромом: возможные общие механизмы / Д.А. Гонцарюк, Т.Н. Христич, Я.М. Телеки // Сучасна гастроентерологія. – 2016. – №1 (87). – С.123-128.
 51. Teleki J.M. The level of growth factor in patients with chronic obstructive pulmonary disease with concomitant chronic pancreatitis / J.M. Teleki, T.M. Khristich, O.J. Olinyk, D. O. Yontsaryuk. // Метаболічний синдром: мультидисциплінарний підхід: науково-практична конференція, присвячена 95-й річниці від Дня народження професора Самсон Олени Іларігнівни, 14-15 квітня 2016 року, м. Чернівці. – Чернівці. – С.115-116.
 52. Христич Т.М. Течение хронического панкреатита при других заболеваниях органов пищеварения / Т.М. Христич // Лікувальна справа. Врачебное дело. – 2015. – № 3-4. – С. 87-94.
 53. Телеки Я.М. Влияние лечения на состояние показателей антиоксидантной зашиты и оксидативного стресса при хронической болезни легких в сочетании с хроническим панкреатитом / Я.М. Телеки, Т.Н. Христич// International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE» / Vienna, Austria. – August, 2015. – P. 200-205.
 54. Христич Т.Н. Хроническая системная воспалительная реакция в развитии хронического панкреатита и рака поджелудочной железы / Т.Н. Христич //IV съезд терапевтов Забайкальского края: 17-18 марта 2016 г., г.Чита: сборник научных трудов. – РИЦ ЧГМА. – С.62-68.
 55. Христич Т.Н. О сочетанном течении хронического панкреатита с заболеваниями гастродуоденальной зоны / Т.Н. Христич // Вестник клуба панкреатологов. – – №4 (33). – С.5-10.
 56. Про труднощі в діагностиці пневмоній / Т.М.Христич, Д.О. Гонцарюк, Л.Д. Кушнір [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2016. – №1 (24). – С.100-103.
 57. Христич Т. М. Хронічний бронхіт, варіанти та геріатричні особливості перебігу, диференційована фармакотерапія / Т. Н. Христич. – Чернівці, 2001. – 225с.
 58. Христич Т. Н. Хронический панкреатит: нерешенные проблемы. / Т. Н. Христич, В. П. Пишак, Т. Б. Кендзерская. – Медуніверситет, Чернівці 2006. – 279с.
 59. Христич Т. Н. Хроническое легочное серце: современные концепции / Т. Н. Христич. – Книги- ХХІ, Черновцы, 2009. – 365с.
 60. Губергриц Н. Б. Неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы / Н. Б. Губергриц, Т. Н. Христич, О. А. Бондаренко. – «Лебедь», Донецк, – 235с.
 61. Хронічне обструктивне захворювання легень та хронічний панкреатит: клінічно-патогенетичні особливості розвитку поєднаних захворювань та методи медикаментозної корекції / [Христич Т.М., Телекі Я.М., Федорів О.І., Олійник О.Ю.]. – Чернівці, 2013. – 232с.
 62. Алгоритми надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря: навчальний посібник / [Білецький С. В., Христич Т. М., Сидорчук Л. П. та ін.]. Чернівці, 2010. – 653с.
 63. Христич Т.М. Гастроентерологія: психосоматичні аспекти перебігу захворювань шлунково-кишкового тракту в практиці інтерніста та сімейного лікаря: навчально-методичний посібник / Т.М. Христич, Л.С. Бабінець, Д.О. Гонцарюк. – Чернівці, 2014. – 125с.